Skip to main content

1- مستأجر مکلف است نسبت به حفظ و نگهداری کامل از مورد اجاره و اسباب و وسایل و تجهیزات موجود در مورد اجاره مبادرت نماید و در صورت بروز هرگونه خسارت ،کسر و یا انکسار درب و پنجره ها و خرابی در وسایل صوتی ،تصویری و برقی و وسایل موجود در آشپزخانه ، مسئولیت پرداخت خسارت وارده براساس مبالغ اعلامی از سوی موجر ، برعهده مستأجر میباشد و با امضاء این قرارداد مستأجر حق هرگونه ادعا و اعتراض در اینرابطه را از خود سلب و اسقاط نمود.

2- مورد اجاره صرفا برای اقامت شخص مستأجر و بستگان وی با درنظرگرفتن جمیع معاذیر شرعی و قانونی میباشد که درصورت احراز خلاف این مطلب موجر مجاز به فسخ یکجانبه قرارداد حاضر میباشد.

3- مستاجر مکلف است مورد اجاره و لوازم و اسباب و وسایل موجود در آن را در پایان مدت مقرر و در ساعت مقرر در قرارداد حاضر بصورت صحیح و سالم و به موجر تحویل نماید.

4- مستاجر مکلف به رعایت کلیه شئونات اسلامی در مدت قرارداد اجاره در مورد اجاره میباشد.

5- مستاجر از وارد نمودن هرگونه حیوان و یا وسائل غیر متعارف به داخل ویلای مورد اجاره ممنوع است.

6- مستاجر با امضاء این قرارداد به مفادآیین نامه ایجاد و تکمیل مجتمع های تفریحی و توریستی مصوب 66 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن و نیز دستورالعمل کمیسیون اقتصادی دولت و تصویبنامه شماره 3857/ت/44175ک مورخه 14/1/90 و نیز مصوبه 22/7/94 ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری و همچنین تمامی مقررات مذکور در اساسنامه مجتمع تفریحی توریستی دشت نور ملتزم گردید و مسئولیت تبعات کامل ناشی از نقض مقررات مذکور را عهده دار میباشد.

7- مستاجر مکلف است در مدت زمان اجاره اصل اسناد سجلی خود و همراهان خود را در اختیار موجر قرار دهد.

8- ارائه اصل قرارداد به مدیریت مجتمع در زمان تحویل واحد به همراه اسناد و مدارک سجلعی الزامی است. بدیهی است در صورت عدم همراه داشتن مدارک مورد نظر مدیریت مجتمع مجاز به عدم تحویل واحد خواهد بود.

9- شرایط انصراف از رزرو مورد اجاره بر اساس شیوه نامه مجموعه تفریحی و توریستی دشت نور بشرح ذیل است :
الف ) اگر متقاضی تا 48 ساعت بعد از زمان رزرو شده برای استفاده نسبت به لغو اقدام کند ، هیچگونه جریمه ای تعلق نخواهد گرفت.
ب ) از 48 ساعت بعد از اقدام به رزرو تا 7 روز قبل از ورود مستاجر به واحد اقامتی ، معادل 80 درصد کل مبلغ اجاره بهاء کسر می گردد .
ج) از 7 روز مانده تا زمان ورود مستاجر به واحداقامتی ، هیچگونه وجهی به مستاجر تعلق نمی گیرد.
10 -مستاجر از تردد به محوطه سایر واحدها بویژه فضای سبز متعلقه واحدهای ویلایی ممنوع می باشد و در صورت تخلف از مفاد این بند ، مسئولیت خسارات وارده به ذینفعان برعهده مستاجر متخلف می باشد .

11- ساعت تحویل و ورود به واحد رزرو شده 3 بعدازظهر و خروج از واحد ساعت 12 ظهر می باشد.
12 -مهمانان واحد های اجاره ای در صورت نشان دادن وچر در بخش ورودی استخر میتوانند تنها یکبار به تعداد هر نفر (هم در سانس آقایان / هم در سانس بانوان) با ۳۰٪ تخفیف از استخر استفاده نمایند. طبيعتا برای استفاده ی مجدد ملزم به تهمه بلیط می باشند.
ورود هر گونه نوشیدنی و خوراکی به محوطه استخر ممنوع می باشد